Anope 1.8.9.3131 - BotServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	BotServ pozwala umieścić bota na własnym kanale.
  	Został stworzony dla użytkowników, którzy nie mogą
  	hostować własnego bota oraz dla tych sieci które
  	nie pozwalają na ich używanie. Poniższe komendy
  	umożliwiają zarządzanie botem, aby ich użyć wpisz:
  	/msg BotServ komenda
  	Aby uzyskać szczegółowy opis polecenia wpisz:
  	/msg BotServ HELP komenda
  
  
 • BOTLIST
  	Składnia: BOTLIST
  
  	Listuje dostępne w sieci boty.
  
  
 • ASSIGN
  	Składnia: ASSIGN kanał nick
  
  	Przydziela bota o wskazanym nicku na kanał.
  
  
 • UNASSIGN
  	Składnia: UNASSIGN kanał
  
  	Użycie tej komendy usuwa bota z kanału.
  	Będzie można go ponownie przydzielić w każdej
  	chwili, bez potrzeby ponownego konfigurowania.
  
  
 • INFO
  	Składnia: INFO {kanał | nick}
  
  	Wyświetla informacje serwisu BotServ o wskazanym kanale
  	lub bocie. Jeśli parametrem jest nazwa kanału to
  	zostaną pokazane informacje dotyczące kanału.
  	Jeśli parametrem będzie nick bota to zostaną
  	pokazane informacje takie jak: data utworzenia,
  	ilość obsługiwanych kanałów itp.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET (kanał | bot) opcja parametry
  
  	Umożliwia konfigurację następujących opcji bota:
  
  	  DONTKICKOPS   Bot nie kopie operatorów
  	  DONTKICKVOICES  Bot nie kopie osób z prawem głosu
  	  GREET      Włącza wiadomość powitalną
  	  FANTASY     Włącza publiczne komendy
  	  SYMBIOSIS    Przejmuje zadania ChanServa
  
  	Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg BotServ HELP SET opcja
  
  	Informacja: dostęp do tej komendy jest kontrolowany
  	przez poziom SET.
  
 • SET DONTKICKOPS
  	Składnia: SET kanał DONTKICKOPS {ON|OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję kopania użytkowników
  	posiadających status operatora nawet jeśli nie
  	przysługuje im poziom dostępu NOKICK.
  
  
 • SET DONTKICKVOICES
  	Składnia: SET kanał DONTKICKVOICES {ON|OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję kopania użytkowników
  	posiadających prawo głosu nawet jeśli nie
  	przysługuje im poziom dostępu NOKICK.
  
  
 • SET FANTASY
  	Składnia: SET kanał FANTASY {ON|OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza dostęp do publicznych poleceń
  	na kanale takich jak: !op, !deop, !voice, !devoice,
  	!kick, !kb, !unban, !seen (cześć komend przyjmuje
  	jako parametry nicki i powody).
  
  	Użytkownicy dopuszczeni do używania komend
  	publicznych muszą mieć odpowiedni poziom dostępu
  	do wydania danego polecenia (np. aby używac !deop
  	trzeba posiadać poziom dostępu OPDEOP).
  
  
 • SET GREET
  	Składnia: SET kanał GREET {ON|OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza witanie podczas wejścia użytkowników
  	ich własną wiadomością powitalną. Użytkownik zostanie
  	powitany, jeśli będzie miał odpowiedni poziom dostępu.
  
  
 • SET SYMBIOSIS
  	Składnia: SET kanał SYMBIOSIS {ON|OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję symbiozy na kanale.
  	Gdy ten tryb jest włączony wszystkie operacje,
  	które wykonywał BotServ (np. opowanie) będą
  	wykonywane przez bota.
  
  
 • KICK
  	Składnia: KICK kanał opcja parametry
  
  	Konfiguruje opcje kopania na kanale:
  
  	  BOLDS    Kopanie za używanie pogrubień
  	  BADWORDS   Kopanie za używanie zakazanych słów
  	  CAPS     Kopanie za pisanie WIELKIMI LITERAMI
  	  COLORS    Kopanie za stosowanie kolorów
  	  FLOOD    Kopanie za flood
  	  REPEAT    Kopanie za wielokrotne powtarzanie
  	  REVERSES   Kopanie za odwracanie kolorów
  	  UNDERLINES  Kopanie za używanie podkreśleń
  
  	Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg BotServ HELP KICK opcja
  
  
 • KICK BOLDS
  	Składnia: KICK kanał BOLDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Ustawia kopanie za pogrubianie tekstu.
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK COLORS
  	Składnia: KICK kanał COLORS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Ustawia kopanie za używanie kolorowego tekstu.
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK REVERSES
  	Składnia: KICK kanał REVERSES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Ustawia kopanie za odwracanie kolorów tekstu (ctrl+r).
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK UNDERLINES
  	Składnia: KICK kanał UNDERLINES {ON|OFF} [ttb]
  
  	Ustawia kopanie za podkreślanie tekstu.
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK CAPS
  	Składnia: KICK kanał CAPS {ON|OFF} [ttb [min [procent]]]
  
  	Ustawia kopanie za używanie WIELKICH LITER.
  
  	Bot kopie jeśli tekst zawiera przynajmniej min
  	wielkich liter i stanowi przynajmniej procent
  	całego tekstu w linii (w przypadku nie podania tych
  	wartości przyjmowane są domyślne: 10 znaków i 25%).
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK FLOOD
  	Składnia: KICK kanał FLOOD {ON|OFF} [ttb [ln [sek]]]
  
  	Ustawia kopanie za flood. Włączenie tej opcji
  	powoduje wykopywanie użytkowników wysyłających na
  	kanał przynajmniej ln linii tekstu w ciągu sek
  	sekund (w przypadku nie podania tych wartości przyjmowane
  	są domyślne: 6 linii w ciągu 10 sekund).
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK REPEAT
  	Składnia: KICK kanał REPEAT {ON|OFF} [ttb [liczba]]
  
  	Ustawia kopanie za powtarzanie tekstu. Włączenie tej
  	opcji powoduje wykopywanie użytkowników wysyłających
  	na kanał przynajmniej liczba razy ten sam tekst
  	(w przypadku nie podania tego parametru jego wartość
  	ustalana jest domyślnie na 3).
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • KICK BADWORDS
  	Składnia: KICK kanał BADWORDS {ON|OFF} [ttb]
  
  	Ustawia kopanie za używanie zakazanych słów.
  
  	Aby ustalić listę zakazanych użyj polecenia BADWORDS.
  	Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg BotServ HELP BADWORDS
  
  	ttb to liczba określająca ile razy użytkownik
  	zostanie wykopany zanim bot założy bana.
  	Pominięcie parametru ttb wyłącza banowanie.
  
  
 • BADWORDS
  	Składnia: BADWORDS kanał ADD słowo [SINGLE | START | END]
  	     BADWORDS kanał DEL {słowo | numer-wpisu | lista}
  	     BADWORDS kanał LIST [maska | lista]
  	     BADWORDS kanał CLEAR
  
  	Polecenie umożliwia zarządzanie listą niedozwolonych
  	słów. Lista definiuje za jakie słowa użytkownicy mogą
  	zostać wyrzuceni z kanału. Aby uzyskać więcej informacji
  	napisz: /msg BotServ HELP KICK BADWORDS
  
  	BADWORDS ADD dodaje wskazane słowo do listy.
  	Parametr SINGLE powoduje, że użytkownicy będą kopani za
  	używanie wskazanego słowa w całości.
  	Parametr START powoduje, że użytkownicy będą kopani za
  	używanie wskazanego słowa na początku innych wyrazów.
  	Parametr END powoduje, że użytkownicy będą kopani za
  	używanie wskazanego słowa na końcu innych wyrazów.
  	Pominięcie parametru powoduje, że użytkownicy będą
  	kopani w każdym z przypadków, kiedy zostanie użyte
  	wskazane słowo.
  
  	BADWORDS DEL usuwa wskazane wpisy z listy słów.
  	Jako argument przyjmuje słowo, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	BADWORDS LIST wyświetla zawartość listy słów. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  BADWORDS kanał LIST 2-5,7-9
  	   Listuje wpisy od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	BADWORDS CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • SAY
  	Składnia: SAY kanał tekst
  
  	Wypowiada przez bota podany tekst na kanale.
  
  
 • ACT
  	Składnia: ACT kanał tekst
  
  	Sprawia, że bot użyje komendy akcji (/me) przy
  	wypowiadaniu podanego tekstu na kanale.
  
  
 • SERVADMIN BOT
  	Składnia: BOT ADD nick ident host nazwa
  	     BOT CHANGE starynick nowynick [ident [host [nazwa]]]
  	     BOT DEL nick
  
  	Polecenie pozwala administratorom serwisów na
  	tworzenie, modyfikowanie oraz kasowanie botów
  	używanych przez użytkowników sieci na kanałach.
  
  	BOT ADD dodaje bota o podanym nicku, idencie,
  	hoście oraz realname.
  	BOT CHANGE pozwala na zmianę nicka, identa,
  	hosta lub realname bota bez jego kasowania.
  	BOT DEL usuwa wskazanego bota.
  
  	UWAGA: Jeśli stworzony zostanie bot o nicku,
  	który jest już zarejestrowany, nick zostanie
  	odrejestrowany. Podobnie jeśli nick stworzonego
  	bota będzie używany przez innego użytkownika,
  	zostanie on wtedy skillowany.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Opcje dostępne dla administratorów serwisów:
  
  	  NOBOT   Uniemożliwia przypisanie bota do kanału
  	  PRIVATE  Zastrzega przypisywanie bota tylko dla IRC
  	       Operatorów
  
  
 • SERVADMIN SET NOBOT
  	Składnia: SET kanał NOBOT {ON|OFF}
  
  	Polecenie to pozwala określić kanał, dla którego
  	nie wolno przypisywać botów. Jeśli w danej chwili
  	bot jest przypisany do kanału, zostanie usunięty.
  
  
 • SERVADMIN SET PRIVATE
  	Składnia: SET nick-bota PRIVATE {ON|OFF}
  
  	Polecenie pozwala na ograniczenie przypisywania
  	wskazanego bota dla użytkowników nie będących
  	IRC operatorami.