Anope 1.8.9.3131 - ChanServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	ChanServ umożliwia rejestrację kanału, zmianę
  	jego ustawień oraz zapobiega przed odebraniem
  	kontroli nad kanałem. Poniższe komendy pozwalają
  	na zarządzanie kanałem, aby ich użyć wpisz:
  	/msg ChanServ komenda
  	Aby uzyskać szczegółowy opis polecenia wpisz:
  	/msg ChanServ HELP komenda
  
  
  
 • EXPIRES
  
  	Uwaga! Kanał który nie był używany przez %d dni
  	(np. nie odwiedził go żaden użytkownik umieszczony
  	na liście dostępu kanału w tym czasie) zostanie
  	automatycznie odrejestrowany.
  
  
 • REGISTER
  	Składnia: REGISTER kanał hasło opis
  
  	Rejestruje kanał w bazie danych ChanServ. Aby użyć
  	tej komendy musisz być operatorem na kanale, który
  	chcesz zarejestrować. Hasło umożliwia późniejszą
  	identyfikację jako właściciel kanału (IDENTIFY).
  	Ostatni parametr, który musi zostać podany, określa
  	cel istnienia kanału.
  
  	Po rejestracji kanału stajesz się jego właścicielem,
  	który może zmieniać wszystkie jego ustawienia.
  	ChanServ automatycznie nadaje uprawnienia operatora
  	właścicielowi, który wchodzi na kanał. Informacje
  	na temat nadawania uprawnień innym użytkownikom
  	znajdują się w pomocy polecenia ACCESS
  	(/msg ChanServ HELP ACCESS).
  
  	UWAGA: Aby zarejestrować kanał należy posiadać
  	zarejestrowany nick, aby uzyskać więcej informacji
  	na temat zarządzania nickiem wpisz: /msg ChanServ HELP
  
  
 • IDENTIFY
  	Składnia: IDENTIFY kanał hasło
  
  	Autoryzuje użytkownika w serwisie ChanServ jako właściciela
  	wskazanego kanału. Wiele ważnych komend wymaga dokonania
  	identyfikacji przed ich użyciem. Hasłem jest to samo
  	hasło, którego użyto przy komendzie REGISTER.
  
  
 • LOGOUT
  	Składnia: LOGOUT kanał nick
  
  	Pozwala na wylogowanie wskazanego użytkownika z kanału.
  	W celu odzyskania uprawnień użytkownik będzie musiał
  	ponownie się zidentyfikować.
  
  	Każdy może wylogować siebie, natomiast właściciel kanału
  	może wylogować każdego.
  
  
 • DROP
  	Składnia: DROP kanał
  
  	Usuwa podany kanał. Komenda może zostać użyta
  	jedynie przez właściciela kanału, po wcześniejszej
  	IDENTIFYKACJI przy pomocy hasła kanału.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET kanał opcja parametry
  
  	Pozwala właścicielowi kanału na zmianę rożnych
  	opcji oraz informacji dotyczących kanału.
  
  	Dostępne opcje:
  
  	  FOUNDER    Ustawia nick właściciela kanału
  	  SUCCESSOR   Ustawia nick spadkobiercy kanału
  	  PASSWORD   Ustawia hasło właściciela
  	  DESC     Ustawia opis kanału
  	  URL      Przypisuje adres www do kanału
  	  EMAIL     Przypisuje adres e-mail do kanału
  	  ENTRYMSG   Ustawia wiadomość, która będzie wysyłana
  	         do użytkowników wchodzących na kanał
  	  BANTYPE    Ustawia sposób banowania przez serwisy
  	  MLOCK     Blokuje zdejmowanie lub zakładanie flag
  	  KEEPTOPIC   Zapamiętuje temat kiedy kanał jest pusty
  	  OPNOTICE   Wysyła powiadomienie kiedy zostają użyte
  	         komendy OP/DEOP
  	  PEACE     Reguluje użycie krytycznych komend
  	  PRIVATE    Zapobiega wyświetlaniu kanału po wydaniu
  	         polecenia LIST
  	  RESTRICTED  Ogranicza dostęp do kanału
  	  SECURE    Włącza lub wyłącza bezpieczeństwo kanału
  	  SECUREOPS   Ściśle kontroluje status operatorów
  	  SECUREFOUNDER Ściśle kontroluje status właściciela
  	  SIGNKICK   Podpisuje kicki kiedy użyto komendy KICK
  	  TOPICLOCK   Ogranicza możliwość zmiany tematu
  	  XOP      Włącza system uprawnień xOP
  	         (użycie komend SOP, AOP, HOP, VOP)
  
  	Aby uzyskać więcej informacji o danej opcji wpisz:
  	/msg ChanServ HELP SET opcja
  
  
 • SET FOUNDER
  	Składnia: SET kanał FOUNDER nick
  
  	Zmienia właściciela kanału.
  	Nowy nick musi być zarejestrowany.
  
  
 • SET SUCCESSOR
  	Składnia: SET kanał SUCCESSOR nick
  
  	Ustawia spadkobiercę kanału. Jeśli nick właściciela
  	wygaśnie lub zostanie usunięty kanał zostaje przekazany
  	spadkobiercy, który staje się nowym właścicielem.
  	Jeżeli spadkobierca jest właścicielem zbyt dużej
  	liczby kanałów (%d) to kanał zostanie odrejestrowany.
  
 • SET PASSWORD
  	Składnia: SET kanał PASSWORD hasło
  
  	Zmienia hasło właściciela kanału.
  
  
 • SET DESC
  	Składnia: SET kanał DESC opis
  
  	Ustawia opis kanału widoczny po wydaniu polecenia LIST oraz INFO.
  
  
 • SET URL
  	Składnia: SET kanał URL [url]
  
  	Przypisuje adres strony www do kanału. Adres będzie
  	widoczny po użyciu polecenia INFO. Komenda wywołana
  	bez parametru usuwa wcześniej ustawiony adres.
  
  
 • SET EMAIL
  	Składnia: SET kanał EMAIL [adres]
  
  	Przypisuje adres e-mail do kanału. Adres będzie
  	widoczny po użyciu polecenia INFO. Komenda wywołana
  	bez parametru usuwa wcześniej ustawiony adres.
  
  
 • SET ENTRYMSG
  	Składnia: SET kanał ENTRYMSG [treść]
  
  	Ustawia tekst powiadomienia wysyłanego poprzez /notice
  	do użytkowników wchodzących na kanał. Komenda wywołana
  	bez parametru usuwa wcześniej ustawioną wiadomość.
  
  
 • SET BANTYPE
  	Składnia: SET kanał BANTYPE typ
  
  	Ustala typ banów zakładanych przez serwisy.
  
  	Typ banów oznaczany jest numerami od 0 do 3,
  	poszczególne numery oznaczają:
  
  	0: ban w postaci *!ident@host
  	1: ban w postaci *!*ident@host
  	2: ban w postaci *!*@host
  	3: ban w postaci *!*ident@*.domena
  
  
 • SET KEEPTOPIC
  	Składnia: SET kanał KEEPTOPIC {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję zapamiętywania tematu.
  	Kiedy ta opcja jest włączona ChanServ ustawi ostatni
  	temat za każdym razem, gdy na kanał będzie wchodzić
  	pierwsza osoba.
  
  
 • SET TOPICLOCK
  	Składnia: SET kanał TOPICLOCK {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję blokowania tematu kanału.
  
  	Jeśli ta opcja jest włączona, ChanServ pozwoli na
  	zmianę tematu tylko poprzez wydanie komendy TOPIC.
  
  
 • SET MLOCK
  	Składnia: SET kanał MLOCK flagi
  
  	Ustawia blokadę flag kanałowych. ChanServ pozwala na
  	definiowanie, które flag kanałowe mają być zawsze
  	włączone, wyłączone lub ustawiane dowolnie przez
  	operatorów kanału.
  
  	Składnia polecenia jest identyczna jak w komendzie
  	/MODE, tzn. flagi poprzedzone znakiem+
  	zostaną założone na kanał, natomiast poprzedzone
  	znakiem - będą zdejmowane z kanału. W odróżnieniu
  	od komendy /MODE, każde użycie SET MLOCK,
  	usunie wszystkie wcześniej zdefiniowane mody!
  
  	UWAGA: W przypadku ustawiania klucza dostępu do
  	kanału (drugi przykład poniżej), powinna również
  	zostać aktywowana opcja RESTRICTED (zobacz
  	HELP SET RESTRICTED), w przeciwnym wypadku,
  	użytkownik wchodzący na pusty kanał, będzie mógł
  	odczytać założony klucz!
  
  	Przykłady:
  
  	  SET #kanał MLOCK +nt-iklps
  	    Wymusza włączenie flag n oraz t, wyłączenie flag
  	    i, k, l, p, s; flaga m nie jest zmieniana.
  
  	  SET #kanał MLOCK +knst-ilmp my-key
  	    Wymusza włączenie flag k, n, s, oraz t, wyłączenie
  	    i, l, m, oraz p. Wymusza także ustawienie klucza
  	    na wartość "my-key".
  
  	  SET #kanał MLOCK +
  	    Wyłącza blokowanie flag - mogą być zmieniane dowolnie.
  
  
 • SET PEACE
  	Składnia: SET kanał PEACE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję PEACE dla kanału.
  	Włączenie tej opcji uniemożliwia wykopanie,
  	banowanie lub odebranie uprawnień użytkownikowi,
  	który ma poziom uprawnień wyższy lub równy
  	korzystając z poleceń serwisu ChanServ.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Składnia: SET kanał PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję PRIVATE dla kanału.
  	Kiedy ta opcja jest włączona kanał nie będzie
  	umieszczany na listach wyświetlanych komendą:
  	/msg ChanServ LIST
  
  
 • SET RESTRICTED
  	Składnia: SET kanał RESTRICTED {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję ograniczonego dostępu do kanału.
  	Po włączeniu tej opcji tylko osoby znajdujące się na
  	liście dostępu będą mogły przebywać na kanale. Pozostali
  	użytkownicy będą banowani, a następnie usuwani z kanału.
  
  
 • SET SECURE
  	Składnia: SET kanał SECURE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcje bezpieczeństwa kanału.
  	Po włączeniu tej opcji tylko zarejestrowani
  	użytkownicy, którzy się zidentyfikowali będą
  	otrzymywać od serwisu ChanServ uprawnienia
  	wynikające z wpisów na liście dostępu.
  
  
 • SET SECUREOPS
  	Składnia: SET kanał SECUREOPS {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję SECUREOPS dla kanału.
  	Kiedy ta opcja jest włączona użytkownicy bez wpisu
  	na liście dostępu kanału (ACCESS LIST) nie będą
  	mogli posiadać statusu operatora.
  
  
 • SET SECUREFOUNDER
  	Składnia: SET kanał SECUREFOUNDER {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję bezpiecznego właściciela.
  	Ustawienie tej opcji powoduje ograniczenie uprawnień
  	właściciela do osoby, która jest wpisana jako właściciel
  	(a nie osób znających hasło właściciela kanału).
  	Operacje takie jak usunięcie kanału, zmiana hasła,
  	właściciela oraz zastępcy będą dostępne tylko
  	dla jednego użytkownika.
  
  
 • SET SIGNKICK
  	Składnia: SET kanał SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza podpisywanie komend kick.
  	Włączenie tej opcji powoduje dodawanie nicka osoby
  	wydającej polecenie do uzasadnienia kicka.
  
  	Jeśli poziomy dostępu były konfigurowane z użyciem LEVEL
  	osoby mające poziom większy lub równy SIGNKICK nie będą
  	podpisywane. Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg ChanServ HELP LEVELS
  
  
 • SET XOP
  	Składnia: SET kanał XOP {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza system list xOP dla kanału.
  	Kiedy XOP zostanie włączony przyznawanie uprawnień
  	odbywa się przy pomocy poleceń AOP/ SOP/ VOP.
  	Wyłączenie funkcji xOP wymusza korzystanie z
  	polecenia ACCESS.
  
  	Uwaga: w momencie włączania systemu list XOP
  	wszelkie definicje poziomów dostępu zostaną
  	trwale zresetowane. Ponowne przejście z XOP na
  	system listy dostępu nie spowoduje odzyskania
  	poprzedniej konfiguracji!
  
  	Kiedy XOP zostanie włączony użytkownikom
  	automatycznie zostaje przypisany odpowiedni poziom
  	dostępu. Automatyczne przyporządkowanie nie zawsze
  	musi być poprawne. Nie zaleca się przejścia na
  	system XOP, jeśli definicje poziomów dostępu dla
  	kanału zostały wcześniej zmodyfikowane przy pomocy
  	polecenia LEVELS.
  
  
  
 • SET OPNOTICE
  	Składnia: SET kanał OPNOTICE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza opcję OPNOTICE dla kanału.
  	Kiedy ta opcja jest włączona, ChanServ będzie
  	informował użytkowników przebywających na kanale,
  	kiedy zostanie użyta komenda OP lub DEOP.
  
  
 • AOP
  	Składnia: AOP kanał ADD nick
  	     AOP kanał DEL {nick | numer | lista}
  	     AOP kanał LIST [maska | lista]
  	     AOP kanał CLEAR
  
  	Zarządza listą AOP (AutoOP) dla kanału.
  	Użytkownicy wpisani na tą listę będą otrzymywać
  	automatycznie status operatora, mają prawo się
  	odbanować i zaprosić jeśli jest taka potrzeba itd.
  
  	Komenda AOP ADD dodaje podany nick do listy AOP.
  
  	Komenda AOP DEL usuwa wskazane wpisy z listy.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	Komenda AOP LIST wyświetla zawartość listy AOP.
  	Parametr maska pozwala filtrować wyświetlane wpisy
  	(symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków w nicku).
  	Jako parametr można też podać numery wpisów na liście:
  
  	  AOP kanał LIST 2-5,7-9
  	   Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5 oraz
  	   od 7 do 9.
  
  	Komenda AOP CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  	Komendy AOP ADD oraz AOP DEL są dostępne dla
  	użytkowników z uprawnieniami SOP lub wyższymi.
  	Komenda AOP CLEAR jest dostępna dla właściciela
  	kanału. Wszyscy użytkownicy wpisani na listę AOP
  	mogą używać komendy AOP LIST.
  
  	Komenda AOP może być wyłączona dla Twojego kanału,
  	w takim przypadku należy używać komendy ACCESS.
  	Aby uzyskać informacje o komendzie ACCESS wpisz:
  	/msg ChanServ HELP ACCESS
  	Aby dowiedzieć się jak włączyć tryb xOP wpisz:
  	/msg ChanServ HELP SET XOP
  
  
 • HOP
  	Składnia: HOP kanał ADD nick
  	     HOP kanał DEL {nick | numer | lista}
  	     HOP kanał LIST [maska | lista]
  	     HOP kanał CLEAR
  
  	Zarządza listą HOP (HalfOP) dla kanału.
  	Użytkownicy wpisani na tą listę będą otrzymywać
  	automatycznie status pół-operatora.
  
  	Komenda HOP ADD dodaje podany nick do listy HOP.
  
  	Komenda HOP DEL usuwa wskazane wpisy z listy.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	Komenda HOP LIST wyświetla zawartość listy HOP.
  	Parametr maska pozwala filtrować wyświetlane wpisy
  	(symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków w nicku).
  	Jako parametr można też podać numery wpisów na liście:
  
  	  HOP kanał LIST 2-5,7-9
  	   Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5 oraz
  	   od 7 do 9.
  
  	Komenda HOP CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  	Komendy HOP ADD, HOP DEL oraz HOP LIST są dostępne
  	dla użytkowników z uprawnieniami AOP lub wyższymi.
  	Komenda HOP CLEAR jest dostępna tylko dla
  	właściciela kanału.
  
  	Komenda HOP może być wyłączona dla Twojego kanału,
  	w takim przypadku należy używać komendy ACCESS.
  	Aby uzyskać informacje o komendzie ACCESS wpisz:
  	/msg ChanServ HELP ACCESS
  	Aby dowiedzieć się jak włączyć tryb xOP wpisz:
  	/msg ChanServ HELP SET XOP
  
  
 • SOP
  	Składnia: SOP kanał ADD nick
  	     SOP kanał DEL {nick | numer | lista}
  	     SOP kanał LIST [maska | lista]
  	     SOP kanał CLEAR
  
  	Zarządza listą SOP (SuperOP) dla kanału.
  	Użytkownicy wpisani na tą listę będą otrzymywać
  	automatycznie status operatora.
  
  	Komenda SOP ADD dodaje podany nick do listy SOP.
  
  	Komenda SOP DEL usuwa wskazane wpisy z listy.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	Komenda SOP LIST wyświetla zawartość listy SOP.
  	Parametr maska pozwala filtrować wyświetlane wpisy
  	(symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków w nicku).
  	Jako parametr można też podać numery wpisów na liście:
  
  	  SOP kanał LIST 2-5,7-9
  	   Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5 oraz
  	   od 7 do 9.
  
  	Komenda SOP CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  	Komendy SOP ADD, SOP DEL oraz SOP CLEAR są
  	dostępne tylko dla właściciela kanału.
  	Komenda SOP LIST jest dostępna dla
  	użytkowników wpisanych na listę AOP.
  
  	Komenda SOP może być wyłączona dla Twojego kanału,
  	w takim przypadku należy używać komendy ACCESS.
  	Aby uzyskać informacje o komendzie ACCESS wpisz:
  	/msg ChanServ HELP ACCESS
  	Aby dowiedzieć się jak włączyć tryb xOP wpisz:
  	/msg ChanServ HELP SET XOP
  
  
 • VOP
  	Składnia: VOP kanał ADD nick
  	     VOP kanał DEL {nick | numer | lista}
  	     VOP kanał LIST [maska | lista]
  	     VOP kanał CLEAR
  
  	Zarządza listą VOP (VOicePeople) dla kanału.
  	Użytkownicy wpisani na tą listę będą otrzymywać
  	automatycznie prawo głosu i będą mogli je sobie
  	nadać jeśli będzie taka potrzeba.
  
  	Komenda VOP ADD dodaje podany nick do listy VOP.
  
  	Komenda VOP DEL usuwa wskazane wpisy z listy.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	Komenda VOP LIST wyświetla zawartość listy VOP.
  	Parametr maska pozwala filtrować wyświetlane wpisy
  	(symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków w nicku).
  	Jako parametr można też podać numery wpisów na liście:
  
  	  VOP kanał LIST 2-5,7-9
  	   Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5 oraz
  	   od 7 do 9.
  
  	Komenda VOP CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  	Komendy VOP ADD, VOP DEL oraz VOP LIST są dostępne
  	dla użytkowników z uprawnieniami AOP lub wyższymi.
  	Komenda VOP CLEAR jest dostępna tylko dla
  	właściciela kanału.
  
  	Komenda VOP może być wyłączona dla Twojego kanału,
  	w takim przypadku należy używać komendy ACCESS.
  	Aby uzyskać informacje o komendzie ACCESS wpisz:
  	/msg ChanServ HELP ACCESS
  	Aby dowiedzieć się jak włączyć tryb xOP wpisz:
  	/msg ChanServ HELP SET XOP
  
  
 • ACCESS
  	Składnia: ACCESS kanał ADD nick level
  	     ACCESS kanał DEL {nick | numer | list}
  	     ACCESS kanał LIST [maska | list]
  	     ACCESS kanał CLEAR
  
  	Polecenie pozwala na zarządzanie wpisami w kanałowej
  	liście dostępu (access list). Ustalony poziom
  	dostępu określa, którzy użytkownicy mogą pełnić
  	funkcje operatorów kanału, oraz posiadać dostęp do
  	komend ChanServ. Różne poziomy określają inne
  	przywileje.
  	Napisz msg /msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS,
  	aby uzyskać więcej informacji. Każdy użytkownik,
  	który nie został wpisany na listę dostępu, posiada
  	poziom uprawnień równy 0.
  
  	Polecenie ACCESS ADD dodaje podany nick do listy z
  	określonym poziomem dostępu. Jeśli nick jest już
  	wpisany na liście, jego poziom dostępu zostanie
  	zmieniony zgodnie z podanym parametrem. Przyznawany
  	poziom dostępu nie może być wyższy niż poziom osoby
  	wydającej komendę ADD.
  
  	Polecenie ACCESS DEL usuwa wskazane wpisy z listy.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	Polecenie ACCESS LIST wyświetla zawartość listy.
  	Parametr maska pozwala zawęzić wynik polecenia
  	do jedynie tych wpisów, których host pasuje do
  	wskazanej w komendzie maski (dozwolone jest używanie
  	znaku * - zastępuje on dowolny ciąg znaków).
  	Jako parametr można podać także numery wpisów na
  	liście, na przykład:
  
  	  ACCESS kanał LIST 2-5,7-9
  	  Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5, oraz
  	  od 7 do 9.
  
  	Polecenie ACCESS CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • ACCESS LEVELS
  	Poziomy dostępu użytkowników:
  
  	Standardowe poziomy dostępu zostały podane poniżej:
  	  Founder Pełny dostęp do poleceń ChanServ.
  	      Automatyczne nadawanie statusu operatora.
  	      UWAGA: tylko jedna osoba może być
  	      właścicielem (Founder) kanału.
  	      Nie można nadać tego uprawnienia
  	      za pomocą polecenia ACCESS.
  	    10 Dostęp do polecenia AKICK,
  	      Automatyczne nadawanie statusu operatora.
  	     5 Automatyczne nadawanie statusu operatora.
  	     3 Automatyczne nadawanie prawa głosu.
  	     0 Brak specjalnych przywilejów.
  	      Inne osoby mogą nadać status
  	      operatora temu użytkownikowi
  	      (jeśli wyłączono opcję secure-ops).
  	    <0 Brak możliwości pełnienia funkcji
  	      operatora.
  
  	Standardowe poziomy mogą zostać zmienione, możliwe
  	jest także definiowanie własnych poziomów dostępu.
  	Aby uzyskać więcej informacji wpisz:
  	/msg ChanServ HELP LEVELS
  
  
 • AKICK
  	Składnia: AKICK kanał ADD {nick | maska} [powód]
  	     AKICK kanał STICK maska
  	     AKICK kanał UNSTICK maska
  	     AKICK kanał DEL {nick | maska | numer-wpisu | lista}
  	     AKICK kanał LIST [maska | numer-wpisu | lista]
  	     AKICK kanał VIEW [maska | numer-wpisu | lista]
  	     AKICK kanał ENFORCE
  	     AKICK kanał CLEAR
  
  	Polecenie zarządza listą AutoKick dla kanału. Jeśli
  	użytkownik znajdujący się na liście AKICK, wejdzie
  	na kanał, ChanServ założy bana, a następnie wykopie
  	użytkownika z kanału.
  
  	Polecenie AKICK ADD dodaje podany nick lub maskę
  	hosta do listy AutoKick. Jeśli zostanie podany
  	powód, będzie on używany przy wykopywaniu
  	użytkownika dodanego do listy z kanału, jeśli nie
  	zostanie podany, używany będzie domyślny:
  	You have been banned from channel.
  	Dodawanie zarejestrowanego nicka na listę powoduje
  	wykopywanie wszystkich nicków należących do grupy.
  
  	Polecenie AKICK STICK umożliwia permanentne
  	dodanie podanej maski do banów na kanale. Za każdym
  	razem gdy ktoś zdejmie wskazanego bana z kanału,
  	ChanServ automatycznie założy go ponownie.
  	Parametrem polecenia nie może być nick a jedynie
  	host.
  
  	Polecenie AKICK UNSTICK niweluje działanie
  	polecenia AKICK STICK - umożliwia zdjęcie bana z
  	kanału.
  
  	AKICK DEL usuwa wskazany nick lub maskę z listy AKICK.
  	Jako argument przyjmuje nick, maskę, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	AKICK LIST wyświetla zawartość listy AKICK. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane.
  
  	AKICK VIEW zwraca więcej szczegółów niż AKICK LIST.
  
  	Polecenie AKICK ENFORCE powoduje że ChanServ
  	usunie z kanału wszystkich użytkowników, których
  	hosty pasują do wskazanych masek w liście AKICK.
  
  	Polecenie AKICK CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • LEVELS
  	Składnia: LEVELS kanał SET typ poziom
  	     LEVELS kanał {DIS | DISABLE} typ
  	     LEVELS kanał LIST
  	     LEVELS kanał RESET
  
  	Polecenie LEVELS umożliwia przypisywanie
  	uprawnień poszczególnym poziomom dostepu.
  	Przy użyciu tej komendy możesz definiować
  	poziomy dostępu do wszystkich funkcji ChanServ
  	(SET FOUNDER, SET PASSWORD oraz LEVELS
  	są dostępne tylko dla właściciela kanału).
  
  	LEVELS SET pozwala zmienić przypisany poziom dla
  	określonej operacji lub ich grup. LEVELS DISABLE
  	(lub DIS w skrócie) wyłącza określoną funkcję lub
  	zastrzega dostęp do niej dla właściciela kanału.
  	LEVELS LIST wyświetla aktualnie ustalone poziomy
  	dla każdej z operacji. LEVELS RESET przywraca
  	standardowe ustawienia poziomów dostępu - identyczne
  	z tymi jakie ustawiane są dla kanału po jego
  	utworzeniu (zobacz HELP ACCESS LEVELS).
  
  	Aby obejrzeć spis wszystkich funkcji które mogą
  	zostać przypisane poziomom dostępu, zobacz
  	HELP LEVELS DESC.
  
  
 • INFO
  	Składnia: INFO kanał [ALL]
  
  	Wyświetla informacje o zarejestrowanym kanale:
  	właściciel, data założenia, opis, blokada flag,
  	czas ostatniego użycia. Kiedy zostanie podany parametr
  	ALL zostaną wyświetlone także informacje o spadkobiercy
  	kanału i wiadomości powitalnej.
  
  	Domyślnie parametr ALL jest dostępny dla osób z
  	uprawnieniami właściciela kanału.
  
  
 • LIST
  	Składnia: LIST wzorzec
  
  	Listuje kanały o nazwie pasującej do podanego wzorca
  	(kanały z opcją PRIVATE nie będą pokazywane).
  	Poprzedzenie znakiem '#' powoduje podawanie zakresu,
  	nazwy kanałów powinny być pisane bez znaku '#'.
  
  
 • OP
  	Składnia: OP [kanał [nick]]
  
  	Nadaje status operatora wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • DEOP
  	Składnia: DEOP [kanał [nick]]
  
  	Odbiera status operatora wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • VOICE
  	Składnia: VOICE [kanał [nick]]
  
  	Nadaje prawo głosu wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających przynajmniej
  	5. poziom dostępu. Osoby wpisane na listę VOP lub
  	posiadające 3. poziom dostępu mogą ją wykonywać
  	jedynie na sobie.
  
  
 • DEVOICE
  	Składnia: DEVOICE [kanał [nick]]
  
  	Odbiera prawo głosu wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających przynajmniej
  	5. poziom dostępu. Osoby wpisane na listę VOP lub
  	posiadające 3. poziom dostępu mogą ją wykonywać
  	jedynie na sobie.
  
  
 • HALFOP
  	Składnia: HALFOP [kanał [nick]]
  
  	Nadaje status pół-operatora wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających przynajmniej
  	5. poziom dostępu. Osoby wpisane na listę HOP lub
  	posiadające 4. poziom dostępu mogą ją wykonywać
  	jedynie na sobie.
  
  
 • DEHALFOP
  	Składnia: DEHALFOP [kanał [nick]]
  
  	Odbiera status pół-operatora wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających przynajmniej
  	5. poziom dostępu. Osoby wpisane na listę HOP lub
  	posiadające 4. poziom dostępu mogą ją wykonywać
  	jedynie na sobie.
  
  
 • PROTECT
  	Składnia: PROTECT [kanał [nick]]
  
  	Nadaje ochronę wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę SOP lub posiadających przynajmniej
  	10. poziom dostępu.
  
  
 • DEPROTECT
  	Składnia: DEPROTECT [kanał [nick]]
  
  	Usuwa ochronę wskazanemu użytkownikowi.
  	Jeśli nie zostanie podany nick operacja będzie
  	przeprowadzona na osobie wydającej tą komendę.
  	Jeśli także nie zostanie podany kanał operacja
  	będzie przeprowadzona na wszystkich kanałach na
  	których przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę SOP lub posiadających przynajmniej
  	10. poziom dostępu.
  
  
 • OWNER
  	Składnia: OWNER [kanał]
  
  	Nadaje uprawnienia właściciela kanału.
  	Jeśli nie zostanie podany kanał operacja będzie
  	przeprowadzona na wszystkich kanałach na których
  	przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna tylko dla właściciela kanału.
  
  
 • DEOWNER
  	Składnia: DEOWNER [kanał]
  
  	Odbiera uprawnienia właściciela kanału.
  	Jeśli nie zostanie podany kanał operacja będzie
  	przeprowadzona na wszystkich kanałach na których
  	przebywa osoba wydająca to polecenie z
  	uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna tylko dla właściciela kanału.
  
  
 • INVITE
  	Składnia: INVITE kanał
  
  	ChanServ wysyła użytkownikowi zaproszenie do kanału.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • UNBAN
  	Składnia: UNBAN kanał
  
  	Sprawia, że ChanServ zdejmie wszystkie bany, które
  	uniemożliwiają wydającemu komendę wejście na
  	wskazany kanał.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • KICK
  	Składnia: KICK [kanał [nick [powód]]]
  
  	Wykopuje wskazanego użytkownika z kanału.
  	Pominięcie nicka powoduje wyrzucenie osoby
  	wydającej polecenie. Dodatkowo pominięcie
  	nazwy kanału powoduje wyrzucenie wydającego
  	polecenie ze wszystkich kanałów, na których
  	przebywa z uwzględnieniem uprawnień na nich
  	przysługujących.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • BAN
  	Składnia: BAN [kanał [nick [powód]]]
  
  	Banuje wskazanego użytkownika na kanale.
  	Pominięcie nicka powoduje zbanowanie osoby
  	wydającej polecenie. Dodatkowo pominięcie
  	nazwy kanału powoduje zbanowanie wydającego
  	polecenie na wszystkich kanałach, na których
  	przebywa z uwzględnieniem uprawnień na nich
  	przysługujących.
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla użytkowników
  	wpisanych na listę AOP lub posiadających poziom
  	dostępu 5 lub wyższy.
  
  
 • TOPIC
  	Składnia: TOPIC kanał [temat]
  
  	Wymusza na serwisie ChanServ zmianę tematu na kanale.
  	Pominięcie tematu powoduje usunięcie istniejącego.
  	Ta komenda jest użyteczna w połączeniu z ustawieniem
  	TOPICLOCK. Aby uzyskać więcej informacji wpisz
  	/msg ChanServ HELP SET TOPICLOCK
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla właściciela kanału.
  
  
 • CLEAR
  	Składnia: CLEAR kanał opcje
  
  	Umożliwia kompleksowe usunięcie niektórych ustawień na
  	kanale poprzez ChanServ. Dostępne opcje:
  
  	  MODES   Usuwa tryby z kanału
  	  BANS   Usuwa bany z kanału
  	  EXCEPTS  Usuwa wyjątki od banów z kanału
  	  INVITES  Usuwa zaproszenia z kanału
  	  OPS    Odbiera wszystkim status operatora
  	  HOPS   Odbiera wszystkim status pół-operatora
  	  VOICES  Odbiera wszystkim prawo głosu
  	  USERS   Usuwa użytkowników z kanału
  
  	Standardowo ta komenda jest dostępna dla właściciela kanału.
  
  
 • GETKEY
  	Składnia: GETKEY kanał
  
  	Zwraca hasło wstępu do wskazanego kanału.
  	Komenda jest głównie przeznaczona dla botów,
  	dlatego wynik ma format:
  
  	KEY 
  
  	Jeśli kanał nie ma klucza zostanie zwrócona
  	wartość "NO KEY".
  
  
 • SENDPASS
  	Składnia: SENDPASS kanał
  
  	Wysyła hasło do podanego kanału na adres e-mail
  	przypisany do nicka właściciela kanału. Ta komenda
  	pomaga odzyskać zapomniane hasło.
  
  	Ta komenda w niektórych sieciach może być dostępna
  	jedynie dla osób z uprawnieniami IRC operatora.
  
  	Ta komenda jest niedostępna kiedy hasła są szyfrowane.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  
  	Administratorzy serwisów mogą usunąć każdy kanał
  	bez potrzeby identyfikacji jako jego właściciele.
  	Mogą przeglądać listę dostępu każdego kanału,
  	listę AKICK, ustawienia poziomów dostępu itd.
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Składnia: LOGOUT kanał nick
  
  	Pozwala na wylogowanie wskazanego użytkownika z kanału.
  	W celu odzyskania uprawnień użytkownik będzie musiał
  	ponownie się zidentyfikować.
  
  	Każdy może wylogować siebie, natomiast właściciel kanału
  	może wylogować każdego.
  
  	Administrator serwisów może wylogować dowolną osobę
  	z dowolnego kanału. Pominięcie nicka powoduje wylogowanie
  	wszystkich zidentyfikowanych osób.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Składnia: DROP kanał
  
  	Usuwa wskazany kanał. Tylko administratorzy serwisów
  	mogą usunąć kanał, którego nie są właścicielami.
  
  
 • SERVADMIN SET
  
  	Administratorzy serwisów mogą ustawić kanałowi
  	opcję NOEXPIRE, która zapobiega wygaśnięciu
  	kanału jeśli nie jest on używany.
  
  
 • SERVADMIN SET NOEXPIRE
  	Składnia: SET kanał NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza automatyczne usunięcie kanału,
  	jeśli nie będzie on używany.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Administratorzy serwisów zawsze mogą używać parametru ALL.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Składnia: LIST wzorzec [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
  
  	Listuje kanały o nazwie pasującej do podanego wzorca
  	(kanały z opcją PRIVATE będą pokazywane jedynie
  	administratorom serwisów). Kanały z ustawioną opcją
  	NOEXPIRE będą miały przy nazwie dodany znak !.
  
  	Administratorzy serwisów mogą także podać parametry:
  	FORBIDDEN, SUSPENDED i NOEXPIRE, które ograniczą listę
  	wyświetlanych kanałów do tych, które spełniają podane
  	warunki. Jeśli zostanie podane więcej warunków
  	wszystkie kanały spełniające choć jeden z nich
  	zostaną pokazane.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Składnia: GETPASS kanał
  
  	Zwraca hasło właściciela dla wskazanego kanału.
  	UWAGA: użycie tej komendy powoduje wysłanie
  	informacji o jej użyciu przy pomocy WALLOP/GLOBOP.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Składnia: FORBID kanał [powód]
  
  	Uniemożliwia rejestrację i korzystanie ze wskazanego
  	kanału. Blokadę można zdjąć używając komendy DROP.
  
  	W niektórych sieciach wymagane jest podanie powodu.
  
  
 • SERVADMIN SUSPEND
  	Składnia: SUSPEND kanał [powód]
  
  	Zawiesza działanie wskazanego kanału.
  	Blokada może zostać zdjęta z zachowaniem
  	wszelkich ustawień komendą UNSUSPEND.
  
  	W niektórych sieciach wymagane jest podanie powodu.
  
  
 • SERVADMIN UNSUSPEND
  	Składnia: UNSUSPEND kanał
  
  	Uwalnia zawieszony kanał. Wszystkie dane i ustawienia
  	są odtworzone sprzed zawieszenia.
  
  
 • SERVADMIN STATUS
  	Składnia: STATUS kanał nick
  
  	Wyświetla aktualny poziom dostępu (access level)
  	wskazanego nicka na kanale. Format odpowiedzi jest
  	następujący:
  
  	  STATUS kanał nick poziom-dostępu
  
  	W przypadku wystąpienia błędu, format odpowiedzi
  	będzie następujący:
  
  	  STATUS ERROR informacja-o-błędzie