Anope 1.8.9.3131 - MemoServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • SEND
  	Składnia: SEND {nick | kanał} treść-wiadomości
  
  	Wysyła wiadomość wskazanej osobie lub na podany kanał.
  	Po wysłaniu odbiorca otrzyma powiadomienie o nowej
  	wiadomości (o ile ma włączone powiadomienia).
  	Adresatem musi być zarejestrowany nick lub kanał.
  
  
 • SENDALL
  	Składnia: SENDALL treść-wiadomości
  
  	Wysyła wiadomość do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
  
  
 • CANCEL
  	Składnia: CANCEL {nick | kanał}
  
  	Wycofuje ostatnią wysłaną wiadomość,
  	o ile nie została przeczytana.
  
  
 • CHECK
  	Składnia: CHECK nick
  
  	Sprawdza, czy ostatnia wiadomość wysłana do nick
  	została przeczytana. Ta komenda nie działa dla kanałów.
  
  
 • LIST
  	Składnia: LIST [kanał] [lista | NEW]
  
  	Wyświetla wszystkie odebrane wiadomości. Parametr
  	NEW ogranicza listę do nowych wiadomości, które
  	oznaczane są symbolem "*" po lewej stronie numeru.
  	Można także sprecyzować listę wyświetlanych
  	wiadomości podając ich numery, np:
  
  	  LIST 2-5,7-9
  	   Wyświetli wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  
 • READ
  	Składnia: READ [kanał] {numer | lista | LAST | NEW}
  
  	Wyświetla tekst wskazanej wiadomości. Parametr LAST
  	oznacza ostatnią z wiadomości, NEW wyświetla wszystkie
  	nieprzeczytane wiadomości. Jeśli zostanie podany numer
  	zostanie wyświetlona wiadomość o podanym numerze. Można
  	także podawać listę wiadomości np.:
  
  	  READ 2-5,7-9
  	   Wyświetli wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  
 • RSEND
  	Składnia: RSEND {nick | kanał} treść-wiadomości
  
  	Wysyła wiadomość wskazanej osobie lub na podany kanał.
  	Po wysłaniu odbiorca otrzyma powiadomienie o nowej
  	wiadomości (o ile ma włączone powiadomienia).
  	Adresatem musi być zarejestrowany nick lub kanał.
  	Kiedy wiadomość zostanie przeczytana przez odbiorcę
  	automatyczne potwierdzenie odbioru zostanie wysłane
  	do nadawcy.
  
 • DEL
  	Składnia: DEL [kanał] {numer | lista | LAST | ALL}
  
  	Kasuje jedną lub więcej wiadomości. Dopuszczalne
  	jest podanie numeru wiadomości lub listy wiadomości,
  	przykład poniżej.
  
  	Parametr LAST oznacza skasowanie ostatniej wiadomości.
  	Parametr ALL oznacza skasowanie wszystkich wiadomości.
  
  	Przykłady:
  
  	  DEL 1
  	   Usuwa pierwszą wiadomość.
  
  	  DEL 2-5,7-9
  	   Kasuje wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET opcja parametry
  
  	Ustawia różne opcje wiadomości. Dostępne opcje:
  
  	  NOTIFY   Ustawia kiedy otrzymasz informację
  	        o nowej wiadomości
  	  LIMIT    Ustawia maksymalną liczbę wiadomości
  	        jakie możesz odebrać
  
  	Aby uzyskać więcej informacji o danej opcji wpisz:
  	/msg MemoServ HELP SET opcja
  
  
 • SET NOTIFY
  	Składnia: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}
  
  	Ustala sposób wysłania powiadomień o nowych wiadomościach:
  
  	  ON   Powiadomienie zostanie wysłane po
  	      zalogowaniu się, kiedy nie będzie
  	      ustawiony tryb /AWAY oraz w momencie
  	      otrzymania wiadomości.
  	  LOGON  Powiadomienie zostanie wysłane jedynie
  	      po zalogowaniu się lub po wyłączeniu
  	      trybu /AWAY.
  	  NEW   Powiadomienie będzie wysyłane jedynie w
  	      momencie otrzymania wiadomości.
  	  MAIL  Powiadomienia będą wysyłane e-mailem oraz
  	      wedle pozostałych ustawień.
  	  NOMAIL Powiadomienia nie będą wysyłane e-mailem.
  	  OFF   Powiadomienia nie będą wysyłane.
  
  	Opcja ON jest kombinacją opcji LOGON oraz NEW.
  
  
 • SET LIMIT
  	Składnia: SET LIMIT [kanał] limit
  
  	Ustala Twoją (lub kanału) maksymalną liczbę
  	wiadomości. Jeśli ustalona zostanie ona na 0,
  	przyjmowanie wiadomości zostanie wyłączone. Limit
  	nie może być większy niż %d.
  
  
 • INFO
  	Składnia: INFO [kanał]
  
  	Wyświetla ilość wiadomości, ile z nich jest
  	nieprzeczytanych oraz limit przyjmowania
  	wiadomości. Jeśli podany zostanie kanał wyświetlone
  	informacje będą odnosiły się do wskazanego kanału.
  
  
 • STAFF
  	Składnia: STAFF treść-wiadomości
  
  	Wysyła wiadomość o podanej treści do wszystkich
  	operatorów i administratorów serwisów. Użytkownicy
  	wpisani jednocześnie na kilka list otrzymają
  	wiadomości kilka razy.
  
  
 • SERVADMIN SET LIMIT
  	Składnia: SET LIMIT [nick | kanał] {limit | NONE} [HARD]
  
  	Ustala maksymalną ilość wiadomości jaką może
  	posiadać użytkownik lub kanał. Ustalenie limitu
  	na 0, wyłączy przyjmowanie wiadomości. Parametr
  	NONE pozwoli na nielimitowaną ilość wiadomości.
  	Jeśli nie podany zostanie nick lub kanał zmieniony
  	zostanie limit wydającego polecenie.
  
  	Dodanie parametru HARD uniemożliwia zmianę
  	limitu przez użytkownika.
  
  	To użycie polecenia SET LIMIT jest dostępne dla
  	administratorów serwisów. Pozostali użytkownicy
  	mogą jedynie modyfikować własny limit lub kanału na
  	którym mają do tego uprawnienia. Nie mogą wyłączyć
  	limitu, a także ustalić jego wartości powyżej %d
  	oraz użyć parametru HARD.
  
  
  
  
 • SERVADMIN INFO
  	Składnia: INFO [nick | kanał]
  
  	Polecenie wydane bez parametru wyświetla informacje o
  	liczbie odebranych wiadomości, liczbie nowych wiadomości
  	oraz limicie wiadomości.
  
  	Jeśli zostanie wskazany kanał, pokazane zostaną te
  	same informacje w odniesieniu do tego kanału.
  
  	Administratorzy serwisów mogą obejrzeć informacje
  	dot. dowolnych użytkowników podając parametr nick.