Anope 1.8.9.3131 - OperServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	Komendy OperServ:
  
  
 • GLOBAL
  	Składnia: GLOBAL wiadomość
  
  	Pozwala administratorom wysyłać wiadomości do wszystkich
  	użytkowników. Wiadomość zostanie wysłana z nicka OperServ.
  
  
 • STATS
  	Składnia: STATS [AKILL | ALL | RESET | MEMORY | UPLINK]
  
  	Polecenie bez parametrów wyświetla bieżącą liczbę
  	użytkowników oraz operatorów podłączonych do sieci (nie
  	licząc serwisów), największą liczbę użytkowników licząc od
  	startu serwisów oraz czas pracy serwisów.
  
  	Parametr AKILL wyświetla informacje o rozmiarze listy
  	AKILL oraz domyślnym czasie wygasania wpisów.
  
  	Parametr RESET resetuje maksymalną liczbę użytkowników
  	podłączonych do sieci.
  
  	Parametr MEMORY wyświetla informacje o zużyciu pamięci
  	przez serwisów. Użycie tego polecenia może chwilowo
  	zawiesić działanie serwisów na dużych sieciach.
  
  	Parametr UPLINK wyświetla informacje o serwerze, do
  	którego serwisy są bezpośrednio podłączone.
  
  	Parametr ALL wyświetla wszystkie dostępne informacje.
  
  	UPTIME może być używane jako synonim STATS.
  
  
 • OPER
  	Składnia: OPER ADD nick
  	     OPER DEL {nick | numer-wpisu | lista}
  	     OPER LIST [maska | lista]
  	     OPER CLEAR
  
  	Pozwala głównym administratorom serwisów na zarządzanie
  	listą operatorów serwisów. Osoby na takiej liście po
  	identyfikacji u OperServ będą mogły korzystać z poleceń
  	zarezerwowanych dla operatorów serwisów.
  
  	OPER ADD dodaje wskazany nick na listę operatorów.
  
  	OPER DEL usuwa wskazane wpisy z listy operatorów.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	OPER LIST wyświetla listę operatorów serwisów. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  OPER LIST 2-5,7-9
  	   Listuje operatorów od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	OPER CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy operatorów.
  
  	Każdy IRC operator może użyć polecenia OPER LIST.
  
  
 • ADMIN
  	Składnia: ADMIN ADD nick
  	     ADMIN DEL {nick | numer-wpisu | lista}
  	     ADMIN LIST [maska | lista]
  	     ADMIN CLEAR
  
  	Pozwala głównym administratorom serwisów na zarządzanie
  	listą administratorów serwisów. Osoby na takiej liście po
  	identyfikacji u OperServ będą mogły korzystać z poleceń
  	zarezerwowanych dla administratorów serwisów.
  
  	ADMIN ADD dodaje wskazany nick na listę administratorów.
  
  	ADMIN DEL usuwa wskazane wpisy z listy administratorów.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	ADMIN LIST wyświetla listę administratorów serwisów. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  ADMIN LIST 2-5,7-9
  	   Listuje administratorów od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	ADMIN CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy administratorów.
  
  	Każdy IRC operator może użyć polecenia ADMIN LIST.
  
  
 • IGNORE
  	Składnia: IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [czas] [nick | maska]
  
  	Pozwala administratorom serwisów na włączenie ignorowania
  	osób na podstawie nicka lub maski przez określony czas lub
  	do najbliższego restartu. Podając czas można stosować
  	jednostki: s dla sekund, m dla minut, h dla godzin
  	oraz d dla dni. Kombinacja tych jednostek nie jest możliwa.
  	Stałe ignorowanie uzyskuje siępodając wartość 0.
  	Jeśli maska nie będzie w formacie user@host oraz
  	nick!user@host to zostanie potraktowana jako nick.
  	Podając maskę można korzystać z symboli wieloznacznych.
  
  	IRC operatorzy nie będą ignorowani.
  
  
 • MODE
  	Składnia: MODE kanał flagi
  
  	Pozwala operatorom serwisów na zmianę flag dla wskazanego
  	kanału. Parametry są identyczne jak dla komendy /MODE.
  
  
 • UMODE
  	Składnia: UMODE użytkownik flagi
  
  	Pozwala super-administratorom zmieniać flagi
  	innym użytkownikom. Parametry są identyczne jak
  	dla komendy /MODE.
  
  
 • OLINE
  	Składnia: OLINE nick flagi
  
  	Pozwala super-administratorom na nadanie wskazanemu
  	użytkownikowi uprawnień irc operatora z określonymi
  	flagami. Flagi powinny być poprzedzone znakami "+" lub "-".
  	Aby usunąć wszystkie flagi wystarczy podać "-".
  
  
 • CLEARMODES
  	Składnia: CLEARMODES kanał [ALL]
  
  	Usuwa wszystkie binarne flagi (i,k,l,m,n,p,s,t) oraz bany
  	ustawione na wskazanym kanale. Dodanie parametru ALL
  	odbiera także uprawnienia (+o, +v).
  
  
 • KICK
  	Składnia: KICK kanał nick powód
  
  	Pozwala administratorom wyrzucić użytkownika z
  	dowolnego kanału. Parametry są identyczne jak
  	dla komendy /KICK. Do powodu zostaje dołączony
  	nick operatora, który wydaje polecenie.
  
  	*** SpamMan has been kicked off channel #my_channel by OperServ (Alcan (Flood))
  
  
 • AKILL
  	Składnia: AKILL ADD [+czas-trwania] maska powód
  	     AKILL DEL {maska | numer-wpisu | lista}
  	     AKILL LIST [maska | lista]
  	     AKILL VIEW [maska | lista]
  	     AKILL CLEAR
  
  	Pozwala operatorom serwisów na zarządzanie listą AKILL.
  	Jeśli użytkownik pasujący do maski na liście podłączy się
  	do sieci serwisy natychmiast go rozłączą oraz założą K-line
  	na jego host.
  
  	AKILL ADD dodaje maskę (w formacie user@host lub ip)
  	oraz powód (który musi zostać podany) na listę AKILL.
  	Podając czas można stosować jednostki: s dla sekund,
  	m dla minut, h dla godzin oraz d dla dni.
  	Kombinacja tych jednostek nie jest możliwa. Domyślną
  	jednostką są dni (+30 oznacza 30 dni). Podanie +0
  	oznacza, że wpis nie wygaśnie. Jeśli maska zaczyna się
  	znakiem + to podanie czasu jest obowiązkowe (nawet jeśli
  	jest identyczny z domyślnym). Domyślny czas wygasania
  	można sprawdzić przy pomocy polecenia STATS AKILL.
  
  	AKILL DEL usuwa wskazane wpisy z listy AKILL.
  	Jako argument przyjmuje nick, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	AKILL LIST wyświetla zawartość listy AKILL. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  AKILL LIST 2-5,7-9
  	   Listuje wpisy od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	AKILL VIEW zwraca więcej szczegółów niż AKILL LIST.
  	Wyświetla informacje o dodającym AKILL, datę dodania,
  	datę wygaśnięcia, maskę oraz powód.
  
  	AKILL CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy AKILL.
  
  
  
 • SGLINE
  	Składnia: SGLINE ADD [+czas-trwania] maska powód
  	     SGLINE DEL {maska | numer-wpisu | lista}
  	     SGLINE LIST [maska | lista]
  	     SGLINE VIEW [maska | lista]
  	     SGLINE CLEAR
  
  	Pozwala operatorom serwisów na zarządzanie listą SGLINE.
  	Jeśli użytkownik z realname pasującym do maski na liście
  	podłączy się do sieci serwisy natychmiast go rozłączą.
  
  	SGLINE ADD dodaje wskazaną maskę realname oraz
  	powód (który musi zostać podany) na listę SGLINE.
  	Podając czas można stosować jednostki: s dla sekund,
  	m dla minut, h dla godzin oraz d dla dni.
  	Kombinacja tych jednostek nie jest możliwa. Domyślną
  	jednostką są dni (+30 oznacza 30 dni). Podanie +0
  	oznacza, że wpis nie wygaśnie. Jeśli maska zaczyna się
  	znakiem + to podanie czasu jest obowiązkowe (nawet jeśli
  	jest identyczny z domyślnym). Domyślny czas wygasania
  	można sprawdzić przy pomocy polecenia STATS AKILL.
  	Uwaga: realname może zawierać spacje, dlatego
  	separatorem pomiędzy maską i powodem jest dwukropek.
  
  	SGLINE DEL usuwa wskazane wpisy z listy SGLINE.
  	Jako argument przyjmuje maskę, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	SGLINE LIST wyświetla zawartość listy SGLINE. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  SGLINE LIST 2-5,7-9
  	   Listuje wpisy od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	SGLINE VIEW zwraca więcej szczegółów niż SGLINE LIST.
  	Wyświetla informacje o dodającym SGLINE, datę dodania,
  	datę wygaśnięcia, maskę oraz powód.
  
  	SGLINE CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • SQLINE
  	Składnia: SQLINE ADD [+czas-trwania] maska powód
  	     SQLINE DEL {maska | numer-wpisu | lista}
  	     SQLINE LIST [maska | lista]
  	     SQLINE VIEW [maska | lista]
  	     SQLINE CLEAR
  
  	Pozwala operatorom serwisów na zarządzanie listą SQLINE.
  	Jeśli użytkownik z nickiem pasującym do maski na liście
  	podłączy się do sieci serwisy natychmiast go rozłączą.
  
  	Jeśli pierwszym znakiem maski jest # serwisy zablokują
  	możliwość korzystania z kanałów o nazwie pasującej do
  	niej (o ile IRCd obsługuje taki rodzaj blokady).
  
  	SQLINE ADD dodaje wskazaną maskę oraz powód
  	(który musi zostać podany) na listę SQLINE.
  	Podając czas można stosować jednostki: s dla sekund,
  	m dla minut, h dla godzin oraz d dla dni.
  	Kombinacja tych jednostek nie jest możliwa. Domyślną
  	jednostką są dni (+30 oznacza 30 dni). Podanie +0
  	oznacza, że wpis nie wygaśnie. Jeśli maska zaczyna się
  	znakiem + to podanie czasu jest obowiązkowe (nawet jeśli
  	jest identyczny z domyślnym). Domyślny czas wygasania
  	można sprawdzić przy pomocy polecenia STATS AKILL.
  
  	SQLINE DEL usuwa wskazane wpisy z listy SQLINE.
  	Jako argument przyjmuje maskę, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	SQLINE LIST wyświetla zawartość listy SQLINE. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  SQLINE LIST 2-5,7-9
  	   Listuje wpisy od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	SQLINE VIEW zwraca więcej szczegółów niż SQLINE LIST.
  	Wyświetla informacje o dodającym SQLINE, datę dodania,
  	datę wygaśnięcia, maskę oraz powód.
  
  	SQLINE CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • SZLINE
  	Składnia: SZLINE ADD [+czas-trwania] maska powód
  	     SZLINE DEL {maska | numer-wpisu | lista}
  	     SZLINE LIST [maska | lista]
  	     SZLINE VIEW [maska | lista]
  	     SZLINE CLEAR
  
  	Pozwala operatorom serwisów na zarządzanie listą SZLINE.
  	Jeśli użytkownik z adresem IP pasującym do maski na liście
  	podłączy się do sieci serwisy natychmiast go rozłączą.
  
  	SZLINE ADD dodaje wskazaną maskę oraz powód
  	(który musi zostać podany) na listę SZLINE.
  	Podając czas można stosować jednostki: s dla sekund,
  	m dla minut, h dla godzin oraz d dla dni.
  	Kombinacja tych jednostek nie jest możliwa. Domyślną
  	jednostką są dni (+30 oznacza 30 dni). Podanie +0
  	oznacza, że wpis nie wygaśnie. Jeśli maska zaczyna się
  	znakiem + to podanie czasu jest obowiązkowe (nawet jeśli
  	jest identyczny z domyślnym). Domyślny czas wygasania
  	można sprawdzić przy pomocy polecenia STATS AKILL.
  
  	SZLINE DEL usuwa wskazane wpisy z listy SZLINE.
  	Jako argument przyjmuje maskę, numer wpisu lub
  	listę (przykład poniżej dla polecenia LIST).
  
  	SZLINE LIST wyświetla zawartość listy SZLINE. Jeśli
  	zostanie podana maska tylko pasujące wpisy zostaną
  	pokazane. Można także użyć listy, przykład:
  
  	  SZLINE LIST 2-5,7-9
  	   Listuje wpisy od 2 do 5 oraz od 7 do 9.
  
  	SZLINE VIEW zwraca więcej szczegółów niż SZLINE LIST.
  	Wyświetla informacje o dodającym SZLINE, datę dodania,
  	datę wygaśnięcia, maskę oraz powód.
  
  	SZLINE CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy.
  
  
 • SET
  	Składnia: SET opcja wartość
  
  	Ustawia różne globalne ustawienia serwisów.
  	Obecnie zdefiniowane są następujące ustawienia:
  	  READONLY  Włącza tryb tylko-do-odczytu lub odczyt-zapis
  	  LOGCHAN  Włącza raportowanie na kanał
  	  DEBUG   Włącza lub wyłącza tryb debugowania
  	  NOEXPIRE  Włącza lub wyłącza tryb noexpire
  	  SUPERADMIN Włącza lub wyłącza tryb super administratora
  	  SQL    Włącza lub wyłącza obsługę SQL
  	  IGNORE   Włącza lub wyłącza tryb ignorowania
  	  LIST    Listuje aktualne ustawienia
  
  
 • SET READONLY
  	Składnia: SET READONLY {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza tryb tylko-do-odczytu. Włączenie tej
  	opcji powoduje zablokowanie wykonywania zmian w ustawieniach
  	serwisów, dotyczy to list dostępu kanału oraz nicka itd.
  	Operatorzy serwisów z odpowiednimi uprawnieniami będą
  	mogli modyfikować listę AKILL, usuwać lub blokować nicki
  	oraz kanały, ale żadne z tych zmian nie zostaną zapisane
  	dopóki tryb tylko-do-odczytu nie zostanie wyłączony przed
  	restartem lub wyłączeniem serwisów.
  
  	Ta opcja ma taki sam efekt jak argument linii poleceń -readonly.
  
  
 • SET LOGCHAN
  	Składnia: SET LOGCHAN {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza wysyłanie wiadomości na podany kanał, które
  	trafiają do logów. Aby można było skorzystać z tej opcji należy
  	zdefiniować w pliku konfiguracyjnym nazwę kanału (LogChannel).
  
  	Ta opcja ma taki sam efekt jak argument linii poleceń -logchan.
  
  	Uwaga: Ustawiony kanał musi być odpowiednio zabezpieczony,
  	aby chronić prywatność użytkowników.
  
 • SET DEBUG
  	Składnia: SET DEBUG {ON | OFF | poziom}
  
  	Włącza lub wyłącza tryb debugowania. W tym trybie wszystkie
  	dane wysyłane do serwisów i przez nie oraz wiele innych
  	komunikatów zapisywane są do loga. Jeśli zostanie podany
  	numer poziomu poziom tryb debugowania jest aktywowany
  	ze wskazanym poziomem.
  
  	Ta opcja ma taki sam efekt jak argument linii poleceń -debug.
  
  
 • SET LIST
  	Składnia: SET LIST
  
  	Listuje aktualne ustawienia serwisu OperServ.
  
  
 • SET NOEXPIRE
  	Składnia: SET NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza tryb wygasania. Jeśli ta opcja
  	została włączona nicki, kanały, wpisy na listach
  	AKILL oraz wyjątków nie będą automatycznie wygasały.
  
  	Ta opcja ma taki sam efekt jak argument linii poleceń -noexpire.
  
  
 • SET SQL
  	Składnia: SET SQL {ON | OFF}
  
  	Włącza lub wyłącza korzystanie z bazy danych SQL.
  	Komenda ta pozwala na wyłączenie serwera SQL
  	podczas nieprzerwanej pracy serwisów.
  
  
 • SET SUPERADMIN
  	Składnia: SET SUPERADMIN {ON | OFF}
  
  	Ustawienie tej opcji nadaje wydającemu polecenie
  	dodatkowe uprawnienia (np. jest właścicielem
  	wszystkich kanałów w sieci).
  
  	Ta opcja powinna być używana tylko wtedy, kiedy
  	jest taka potrzeba. Należy ją później wyłączyć.
  
  
 • NOOP
  	Składnia: NOOP SET serwer
  	     NOOP REVOKE serwer
  
  	NOOP SET usuwa wszystkie O:linie ze wskazanego
  	serwera oraz killuje wszystkich operatorów, aby
  	zapobiec zrehashowaniu serwera (przeładowanie pliku
  	konfiguracyjnego usuwa efekt tego polecenia).
  
  	NOOP REVOKE powoduje przywrócenie wszystkich
  	uprawnień na wskazanym serwerze.
  
  	Uwaga: Serwisy nie sprawdzają wartości serwer.
  
  
 • JUPE
  	Składnia: JUPE serwer [powód]
  
  	To polecenie powoduje wprowadzenie przez serwisy do sieci
  	sztucznego serwera, co zapobiega podłączaniu prawdziwego
  	serwera o tej samej nazwie. Blokadę można zdjąć używając
  	standardowego polecenia SQUIT. Jeśli zostanie podany
  	powód będzie on wyświetlany w polu informacyjnym serwera,
  	w przeciwnym wypadku wyświetlane będzie "Juped by ".
  
  
 • RAW
  	Składnia: RAW tekst
  
  	Wysyła tekst bezpośrednio do serwera, do którego są
  	podłączone serwisy. To polecenie ma bardzo ograniczone
  	zastosowanie i może powodować chaos, kiedy jest używane
  	w sposób nieprawidłowy. NIE UŻYWAJ TEGO POLECENIA
  	jeśli nie masz pewności co robisz.
  
  
 • UPDATE
  	Składnia: UPDATE
  
  	Wymusza natychmiastowy zapis baz danych na dysku.
  
  
 • RELOAD
  	Składnia RELOAD
  
  	Wymusza ponowne załadowanie pliku konfiguracyjnego.
  	Niektóre opcje wciąż wymagają restartu serwisów
  	(zmiana nicków serwisów, aktywacja limitów sesji itd.).
  
 • QUIT
  	Składnia: QUIT
  
  	Wymusza na serwisach natychmiastowe zakończenie pracy bez
  	zapisywania baz. To polecenie powinno być użyte jedynie,
  	gdy zachodzi podejrzenie uszkodzenia baz, które serwisy
  	przechowują w pamięci. Do normalnego zakończenia pracy
  	serwisów należy użyć polecenia SHUTDOWN.
  
  
 • SHUTDOWN
  	Składnia: SHUTDOWN
  
  	Wymusza zapisanie baz danych, a następnie wyłącza serwisy.
  
  
 • RESTART
  	Składnia: RESTART
  
  	Wymusza zapisanie baz, a następnie restartuje serwisy.
  
  
 • CHANLIST
  	Składnia: CHANLIST [{wzorzec | nick} [SECRET]]
  
  	Listuje wszystkie istniejące kanały w sieci, niezależnie od
  	tego czy są zarejestrowane.
  
  	Podanie wzorca ogranicza listę pokazywanych kanałów.
  	Podanie nicka wyświetla kanały, na których przebywa
  	wskazany użytkownik. Dodanie parametru SECRET ogranicza
  	listę do kanałów z flagą +s lub +p.
  
  
 • USERLIST
  	Składnia: USERLIST [{wzorzec | kanał} [INVISIBLE]]
  
  	Listuje wszystkich użytkowników w sieci, niezależnie od
  	tego czy mają zarejestrowanego nicka.
  
  	Podanie wzorca ogranicza listę pokazywanych użytkowników.
  	(musi być w formacie nick!ident@host). Podanie kanału
  	listuje użytkowników przebywających na wskazanym kanale.
  	Dodanie parametru INVISIBLE listuje tylko użytkowników z flagą +i.
  
  
 • EXCEPTION
  	Składnia: EXCEPTION ADD [+czas-trwania] maska limit powód
  	     EXCEPTION DEL {maska | lista}
  	     EXCEPTION MOVE numer pozycja
  	     EXCEPTION LIST [maska | lista]
  	     EXCEPTION VIEW [maska | lista]
  
  	Pozwala administratorom serwisów na zarządzanie listą limitów
  	sesji dla poszczególnych hostów - np. serwery shell mogą
  	mieć większą liczbę połączeń. Kiedy limit połączeń zostanie
  	osiągnięty każdy nowy użytkownik z takiego hosta będzie
  	rozłączany z siecią. Przed rozłączeniem zostanie wysłane
  	powiadomienie (jego treść ustawia się w pliku konfiguracyjnym).
  
  	EXCEPTION ADD dodaje wskazaną maskę na listę wyjątków.
  	Maski nick!user@host oraz user@host są nieprawidłowe,
  	ponieważ zawierają nick lub ident użytkownika. Dopuszczalne
  	maski to np. box.host.dom lub *.host.dom. Limit musi
  	być liczbą nieujemną. Podanie zera oznacza wyłączenie limitu.
  	Format czasu jest opisany w pomocy polecenia AKILL.
  	EXCEPTION DEL usuwa wskazane wpisy z listy wyjątków.
  	EXCEPTION MOVE przenosi wyjątek o wskazanym numerze na
  	nową pozycję. Wyjątki znajdujące się pomiędzy zostaną
  	odpowiednio przeniesione, aby wypełnić powstałą lukę.
  	EXCEPTION LIST oraz EXCEPTION VIEW listują wyjątki.
  	Podanie maski powoduje ograniczenie wyświetlanych wpisów.
  	EXCEPTION VIEW zwraca dodatkowo informacje o zakładającym,
  	limicie, powodzie, masce oraz czasie.
  
  	Należy pamiętać, że podłączający się klient będzie używał
  	pierwszego wyjątku o pasującej masce. Duża lista wyjątków i
  	zbyt ogólne maski powodują pogorszenie wydajności serwisów.
  
  
 • SESSION
  	Składnia: SESSION LIST minimum
  	     SESSION VIEW host
  
  	Pozwala administratorom serwisów na listowanie sesji.
  
  	SESSION LIST listuje hosty z przynajmniej minimum sesjami.
  	Minimum musi być większe od 1, aby zapobiec przypadkowemu
  	listowaniu dużej liczby pojedynczych hostów.
  	SESSION VIEW wyświetla szczegółowe informacje na temat
  	podanego hosta - podając aktualny limit oraz ilość sesji.
  	Parametr host może zawierać symboli wieloznacznych.
  
  	Więcej informacji na temat ograniczania liczby sesji
  	znajduje się w pomocy polecenia EXCEPTION.
  
  
 • CHANKILL
  	Składnia: CHANKILL [+czas] kanał powód
  
  	Zakłada AKILLa na każdy nick na wskazanym kanale.
  	Na listę zostają dodane prawdziwe adresy (ident@host),
  	po czym AKILL zostaje wykonany.
  
 • DEFCON
  	Składnia: DEFCON [1|2|3|4|5]
  
  	System defcon umożliwia wprowadzanie wcześniej
  	zdefiniowanych ograniczeń dla serwisów podczas
  	próby ataku na sieć.
  
 • DEFCON AKILL NEW CLIENTS
  	* AKILLuje wszystkich nowych klientów
  
  
 • DEFCON FORCE CHAN MODES
  	* Wymusza ustawienie flag (OperServ) na wszystkich kanałach
  
  
 • DEFCON NO MLOCK CHANGE
  	* Flagi kanałów nie będą wymuszane (MLOCK)
  
  
 • DEFCON NO NEW CHANNELS
  	* Wyłącza rejestrowanie kanałów
  
  
 • DEFCON NO NEW CLIENTS
  	* Killuje wszystkich nowych klientów
  
  
 • DEFCON NO NEW MEMOS
  	* Nowe wiadomości nie będą wysyłane
  
  
 • DEFCON NO NEW NICKS
  	* Wyłącza rejestrowanie nicków
  
  
 • DEFCON ONLY
  	* Ignoruje zwykłych użytkowników (informuje ich o tym)
  
  
 • DEFCON REDUCE SESSION
  	* Używa zredukowanego limitu sesji: %d
  
  
 • DEFCON SILENT ONLY
  	* Cicho ignoruje zwykłych użytkowników
  
  
 • LOGGED
  	Uwaga: Wszystkie komendy odbierane przez OperServ są logowane!
  
  
 • MODINFO
  	Składnia: MODINFO nazwa-pliku
  
  	To polecenie wyświetla informacje na temat załadowanego modułu
  
  
 • MODLIST
  	Składnia: MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]
  
  	Listuje załadowane moduły.
  
  
 • MODLOAD
  	Składnia: MODLOAD nazwa-pliku
  
  	To polecenie ładuje wskazany moduł z katalogu modułów.
  
  
 • MODUNLOAD
  	Składnia: MODUNLOAD nazwa-pliku
  
  	To polecenie wyładuje wskazany moduł.
  
  
 • SVSNICK
  	Składnia: SVSNICK nick nowy-nick
  
  	Zmienia nick wskazanemu użytkownikowi.